kolor z rzeczpospolita polska


Świecie, 09 sierpnia 2018r.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: IV/2018

Termin składania wniosków: 23/08/2018 – 06/09/2018

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego’
                                               ul. Chmielniki 2b
                                               86-100 Świecie
                                               od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30
                                               w piątek od 7:30 do 15:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów

Zakres tematyczny operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, zgodnie z 

  • Celem głównym „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”
  • Celem szczegółowym „Podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego i jego promocję do końca 2023 roku”,
  • Przedsięwzięciem „Rozpoznawalny obszar LGD - EFRROW”.

Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 21 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 961 450,00 zł

Kwota EFRROW: 611 770,63 zł

limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł
Maksymalna kwota wsparcia: 150 000,00 zł


Intensywność pomocy:
• do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
• do 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z tym, że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie
 rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez:
a) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
b) rozwijanie działalności gospodarczej,
w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie; oraz
 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na
obszarze wiejskim objętym LSR:
a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub
b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych.
• do 100 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku:
 podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – jeżeli
organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie
 wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
 rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
 zachowania dziedzictwa lokalnego;
 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczoneusługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
 promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.
Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 52 33 01 832 (w godzinach pracy Biura).


Dodatkowe informacje:

  • W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu na liście wniosków (operacji) wybranych decyduje kolejność wpisu do rejestru wniosków (operacji), które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs, tzn. data i godzina wpływu.
  • Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.


Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);
2. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (wersja 3z);
3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);
4. Karta informacyjna operacji
5. Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy;
6. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji;
7. Kryteria wyboru operacji (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz
z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”;
8. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”;
9. Zasady udzielania doradztwa
10. Formularz umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami (wersja 7z);
10a) załącznik nr 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji;
10b) załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych;
10c) załącznik nr 3 – kary administracyjne;
10d) załącznik 3a – kary administracyjne;
11. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z);
11a) Załącznik do WoP - dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (wersja 3z);
12. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z);
13. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
14. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej
15. Klauzula RODO 19.2
16. Klauzula RODO do karty wkładu rzeczowego

 EFS

Pliki do pobrania:
Download this file (zał.nr 1 do ogłoszenia - Form wn o przyznanie pomocy - wersja 3z.xls)zał.nr 1 do ogłoszenia - Form wn o przyznanie pomocy - wersja 3z.xls[ ]647 kB
Download this file (zał.nr 2 do ogł - Dodatk ark dla podmiotów współwniosk- wersja 3z.xls)zał.nr 2 do ogł - Dodatk ark dla podmiotów współwniosk- wersja 3z.xls[ ]336 kB
Download this file (zał.nr 3 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.pdf)zał.nr 3 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.pdf[ ]1368 kB
Download this file (zał.nr 4 do ogłoszenia - Karta informacyjna operacji.doc)zał.nr 4 do ogłoszenia - Karta informacyjna operacji.doc[ ]227 kB
Download this file (zał.nr 5 do ogłoszenia - Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.doc)zał.nr 5 do ogłoszenia - Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.doc[ ]389 kB
Download this file (Zał.nr 6 do ogłoszenia - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunk przyn pomo orz kryt.doc)Zał.nr 6 do ogłoszenia - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunk przyn pomo orz kryt.doc[ ]298 kB
Download this file (zał.nr 7 do ogłoszenia - Kryteria wyboru operacji.doc)zał.nr 7 do ogłoszenia - Kryteria wyboru operacji.doc[ ]80 kB
Download this file (zał.nr 8 do ogłoszenia - Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego.doc)zał.nr 8 do ogłoszenia - Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego.doc[ ]1938 kB
Download this file (zał.nr 9 do ogłoszenia - Zasady udzielania doradztwa.pdf)zał.nr 9 do ogłoszenia - Zasady udzielania doradztwa.pdf[ ]717 kB
Download this file (zał.nr 10 do ogłoszenia - Formularz Umowy o przyznaniu pomocy wraz z załacznikami- wersja 7z.pdf)zał.nr 10 do ogłoszenia - Formularz Umowy o przyznaniu pomocy wraz z załacznikami- wersja 7z.pdf[ ]866 kB
Download this file (zał.nr 10b do ogłoszenia - Zalacznik nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych.pdf)zał.nr 10b do ogłoszenia - Zalacznik nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych.pdf[ ]179 kB
Download this file (zał.nr 10c do ogłoszenia - Zalacznik nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych.pdf)zał.nr 10c do ogłoszenia - Zalacznik nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych.pdf[ ]533 kB
Download this file (zał.nr 10d do ogłoszenia - Zalacznik nr 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publiczn.pdf)zał.nr 10d do ogłoszenia - Zalacznik nr 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publiczn.pdf[ ]655 kB
Download this file (zał.nr 11 do ogłoszenia - Formularz wniosku o płatność - wersja 3z.xls)zał.nr 11 do ogłoszenia - Formularz wniosku o płatność - wersja 3z.xls[ ]264 kB
Download this file (zał.nr 11a do ogłoszenia - dodatkowe arkusze do wniosku o płatność.xls)zał.nr 11a do ogłoszenia - dodatkowe arkusze do wniosku o płatność.xls[ ]53 kB
Download this file (zał.nr 12 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z.pdf)zał.nr 12 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z.pdf[ ]1379 kB
Download this file (zał.nr 13 do ogłoszenia - Planowane do osiągnięcia - infrastruktura kulturalna.doc)zał.nr 13 do ogłoszenia - Planowane do osiągnięcia - infrastruktura kulturalna.doc[ ]313 kB
Download this file (zał.nr 14 do ogłoszenia - Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej.pdf)zał.nr 14 do ogłoszenia - Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej.pdf[ ]602 kB
Download this file (zał.nr 15 do ogłoszenia - Klauzula RODO 19.2.pdf)zał.nr 15 do ogłoszenia - Klauzula RODO 19.2.pdf[ ]602 kB
Download this file (zał.nr 16 do ogłoszenia - Klauzula RODO do karty wkładu rzeczowego.pdf)zał.nr 16 do ogłoszenia - Klauzula RODO do karty wkładu rzeczowego.pdf[ ]557 kB