OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Nr konkursu LGD: V/2023

 

Limit dostępnych środków w naborze:

12 500,00 EUR

(50 000,00  zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

 

Kwota EFRROW – 31 815,00 zł

limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW

Termin składania wniosków: 28/04/2023 – 16/05/2023

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego’

ul. Chmielniki 2b

86-100 Świecie

od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00

w piątek od 8:00 do 14:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów

Zakres tematyczny operacji: Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

Zakres operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

  • wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, zgodnie z

·     Celem głównym „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”

·     Celem szczegółowym „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku”,

·     Przedsięwzięciem „Aktywny obszar LGD - EFRROW”.

Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy – zostały określone w załączniku
nr 5 do
ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr  6 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 23 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Maksymalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Intensywność pomocy:

·      do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

·      do 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność

     gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z tym, że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie

-     rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez:

a) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

b) rozwijanie działalności gospodarczej,

w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie; oraz

        - wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na   
 obszarze wiejskim objętym LSR:

a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub

b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub

c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych.

·      do 100 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku:

-    podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z  
  dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

-   organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się  
  przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – jeżeli  
  organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie

-     wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

-     rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

-     zachowania dziedzictwa lokalnego;

-     rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

-     budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a)    umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone

usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

-     promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 52 33 01 832
(w godzinach pracy Biura).

Dodatkowe informacje:

  • W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu na liście wniosków (operacji) wybranych decyduje kolejność wpisu do rejestru wniosków (operacji), które wpłynęły
    w odpowiedzi na konkurs, tzn. data i godzina wpływu.
  • Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia

1.      Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

2.      Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących

3.      Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​ (wersja 5z)

4.      Karta informacyjna operacji

5.      Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy;

6.      Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji;

7.      Kryteria wyboru operacji  (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz
z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego

8.      Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

9.      Zasady udzielania doradztwa

10.   Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

11.   Zał. nr 1 do Umowy – zestawienie  finansowo-rzeczowe operacji (wersja 9z)

12.   Zał. nr 2 do Umowy – wykaz  działek ewidencyjnych ewidencyjnych (wersja 9z)

13.   Zał. nr 3 do Umowy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (wersja 9z)

14.   Zał. nr 3a do Umowy – kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (wersja 9z)

15.   Zał. nr 5 do Umowy – Informacja po realizacji operacji (wersja 9z)

16.   Zał. nr 10 do Umowy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO (wersja 9z)

17.   Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji po realizacji operacji

18.   Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

19.   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

20.   Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel

21.   Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

 

Pliki do pobrania:
Download this file (Załączniki do ogłoszenia nr V-2023.zip)Załączniki do ogłoszenia nr V-2023.zip[ ]15979 kB