DokumentA.3 do Procedury oceny i wyboru projektów objętych grantem z EFRR

 

Świecie, 05 lipiec 2021r.

Miejscowość i data

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Numer naboru: III/G/RPO/EFRR/2021

 

Typ projektu (SzOOP):TYP 2.Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem

sposobu działania jak i oferty

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

 

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020

 

ZAKRES TEMATYCZNY LSR:WSPARCIE INWESTYCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie LSR:Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRR

Cel szczegółowy LSR:Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku

Cel ogólny LSR: Wzmocnienie rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 7

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy Osi 7

Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie7.1:

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

Termin, od którego można składać wnioski – 19 lipiec 2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 26 lipiec 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru –IV kwartał 2021 r.

UWAGA:Termin naboru wniosków trwa 7 dni kalendarzowych, w ostatnim dniu wnioski należy składać do godziny 12:00.

LGD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu na składanie wniosków o powierzenie grantu, jednak nie dłużej niż do 25 dni kalendarzowych. Możliwość wydłużenia naboru wystąpi w przypadku niezłożenia wniosków na łączną kwotę dofinansowania do 120% kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie w ramach naboru.

Możliwe zmiany będą zgodne z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Potencjalni Grantobiorcy będą informowani o ustaleniach dotyczących zmian terminu naboru wniosków - informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, 86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b, w godzinach pracy biura, tj. w poniedziałek, wtorek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30, w piątek od 8:00 do 15:00.

 

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdswiecie.pl-zakładka NABORY- i wypełnić elektronicznie.

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych).

Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Zaleca się złożenie 1 egzemplarza w wersji papierowej i jednej wersji elektronicznej formularza wniosku o powierzenie grantu. Ocenie podlega wersja papierowa. 

Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez Grantobiorcę.Decyduje data wpływu do Biura LGD.

Złożenie wniosku o powierzenie grantu jest potwierdzane przez pracownika biura LGD na pierwszej stronie wnioskuoraz na kopii pierwszej strony wniosku (na egzemplarzu Grantobiorcy).

 

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

Wniosek o powierzenie grantu może zostać złożony przez:

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

mające zarejestrowaną siedzibę/oddział/filię przedsiębiorstwa na obszarze LSR, tj. na terenie gmin: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie (z wyłączeniem obszaru miasta Świecie), Świekatowo, Warlubie.

 

Mikroprzedsiębiorstwo – liczba personelu < 10; roczny obrót ≤ 2 mln euro lub roczna suma bilansowa ≤ 2 mln euro;

Małe przedsiębiorstwo – liczba personelu < 50; roczny obrót ≤ 10 mln euro lub roczna suma bilansowa ≤ 10 mln euro.

 

UWAGA: ze wsparcia w ramach RPO Oś 7 (dotacje dla przedsiębiorców) wykluczeni są rolnicy, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą pozostający na KRUS.

 

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT

Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:

a)rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych,

b)rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,

c)działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,

Ze wsparcia wykluczone są projekty, które przewidują koszty kwalifikowalne związane z robotami/usługami budowlanymi.

 

Inne ograniczenia określone przez LGD:

Ze wsparcia wykluczone są projekty, które przewidują koszty kwalifikowalne związane z zakupem samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą oraz zakupem motocykla.

Zakup usług oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych (za wyjątkiem oprogramowania użytkowego) stanowią koszt niekwalifikowalny.

 

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

 

Forma wsparcia: REFUNDACJA

 

Poziom dofinansowania na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantemwynosi do 90%środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

MINIMALNA wartość wnioskowanego grantu z EFRR wynosi 40 000,00 zł

 

MAKSYMALNA wartość wnioskowanego grantu z EFRR wynosi 80 000,00 zł

 

WKŁAD WŁASNYpieniężnywynosi nie mniej niż 10%wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

Wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem wynosi nie więcej niż
88 888,89 zł

 

Grant udzielany jest zgodnie z zasadami pomocy de minimis opisanymi w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem (zał. do Ogłoszenia).

Kurs EURO niezbędny do wyliczenia limitu pomocy de minimis obowiązuje na dzień ogłoszenia naboru wniosków i wynosi 4,5083 zł.

 

VII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki adekwatne do zakresu realizowanego projektu:

WSKAŹNIKI OBLIGATORYJNE:

1. Wskaźniki produktu:

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.]

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację [szt.]

2. Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie [szt.] i/lub

- Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie [szt.]

 

WSKAŹNIKI FAKULTATYWNE:

1.Wskaźnik produktu:

- Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji (RLKS)[szt.]

2. Wskaźnik rezultatu:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC]

3. Wskaźniki produktu horyzontalne:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób zniepełnosprawnościami [szt.]

- Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]

 

VIII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 1 144 379,36PLN.

 

IX. KRYTERIA WYBORU

Rada LGD Gminy Powiatu Świeckiego dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o:

1. Kryteria weryfikacji/oceny i wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Dokument ten określa szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji/oceny, stanowi załącznik do Ogłoszenia o naborze.

2. Warunki uzyskania pozytywnej oceny:

1) Uznanie projektu za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020, w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020;

2) Uzyskanie, co najmniej 33 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru.

(Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru: 55pkt).

 

X.ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFRR

Szczegółowe zasady dotyczące naborui warunków udzielenia wsparcia inwestycyjnego zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFRR, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (www.lgdswiecie.pl zakładka NABORY) i w biurze LGD. 

 

XI.  TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

1.       Termin rozpoczęcia realizacji projektu:

–nie wcześniej niż od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu

–nie później niż 6 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu.

2.       LGD rekomenduje, aby czas wydatkowania i rozliczenia grantu nie trwał dłużej niż 6 m-cy od momentu podpisania Umowy o powierzenie grantu.

3.       Termin całkowitego zakończenia realizacji projektu - nie później niż 30czerwiec 2022r.

(termin liczony od momentu podpisania Umowy do zakończenia okresu trwałości projektu).

 

XII. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” czynnego w godzinach: od poniedziałku do czwartku od godz. 7:30 do 15:30 oraz w piątki od godz. 8:00 do 15:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradczew zakresie przygotowania wniosku o udzielenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwastanowią załącznik do Ogłoszenia.

 

XIII. INFORMACJE DODATKOWE

Warunek! Termin zakończenia realizacji projektu objętego grantem (zakup środka/ów trwałego/ych i złożenie wniosku o płatność) należy określić najpóźniej do końca grudnia 2021 roku.