Kryteria dla projektów realizowanych w ramach konkursów na Granty z EFS

Beneficjenci ubiegający się o środki w ramach LSR  na Granty z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz składane projekty muszą spełniać określone kryteria wyboru operacji zgodnie z programem oraz z kryteriami określonymi przez LGD. 

Przed przystąpieniem do ubiegania się o środki w ramach LSR należy zapoznać się z obowiązującymi kryteriami wyboru operacji do poszczególnych zakresów tematycznych.