Zapraszamy do konsultacji aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” wraz z kryteriami wyboru

W związku aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju wynikającą z konieczności dostosowania zakresu tematycznego określonego w LSR „Kształtowanie przestrzeni publicznej” do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.. oraz w związku ze  zmianą przepisów ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 i z 2017 r. poz. 5) i wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również w związku ze zmianami zaproponowanymi przez członków rady i zarząd LGD w celu usprawnienia procesu oceny i wyboru operacji i wdrażania LSR.

zapraszamy mieszkańców LGD do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z kryteriami wyboru - szczegóły w Panelu Konsultacyjnym LSR 2014-2020