Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

Na podstawie § 4 Regulaminu Wewnętrznego Rady LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B od godz. 10:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na cztery nabory wniosków o powierzenie grantu:

1. Numer V/RPO/EFS/ 2018, w zakresie tematycznym: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: A) KLUBY SAMOPOMOCY, B) ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE, w odpowiedzi na który wpłynęło 0 wniosków;

2. Numer VI/RPO/EFS/2018, w zakresie tematycznym: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: C) KLUBY MŁODZIEŻOWE, F) INNE Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM, w odpowiedzi na który wpłynęły 2 wnioski;

3. Numer VII/RPO/EFS/2018, w zakresie tematycznym: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: D) KLUBY PRACY, E) AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA, w odpowiedzi na który wpłynęły 2 wnioski;

4. Numer VIII/RPO/EFS/2018, w zakresie tematycznym: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: A) USŁUG WZAJEMNOŚCIOWYCH, SAMOPOMOCOWYCH, B) LIDERA LUB ANIMATORA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ, C) INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ, w odpowiedzi na który wpłynęły 2 wnioski. 

5. Numer IX/RPO/EFS/2018, w zakresie tematycznym: Ekonomia społeczna, w odpowiedzi na który wpłynęły 2 wnioski. 

Łącznie złożonych zostało 8 wniosków o powierzenie grantów.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Powołanie protokolanta

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Sprawdzenia quorum obrad

5. Stwierdzenie prawomocności obrad

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

7. Ocena wniosków pod względem:

a. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P

b. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty grantu

8. Zamknięcie posiedzenia.