Dyskutowaliśmy o realizacji LSR

Dnia 17 stycznie 2019 r. odbyło się szkolenie organizowane przez naszą LGD pt. „Warsztat refleksyjny”, w którym udział wzięli m.in. członkowie LGD, przedstawiciele rady , zarządu, wójtowie/burmistrzowie gmin członkowskich, mieszkańcy obszaru LGD oraz pracownicy łącznie 24 osoby. Spotkanie poprowadziła mgr Hanna Łowicka – ewaluatorka. 

Uczestnicy szkolenia dokonali bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR – ewaluacja wewnętrzna za pomocą ćwiczeń analityczno – refleksyjych.

Podczas spotkania zastanawiano się m.in. nad finansowym i rzeczowym przebiegiem wdrażania LSR , poziomem zaplanowanych i osiąganych wskaźników w projektach  wybieranych, procedurami i kryteriami wyboru projektów. Refleksji poddano również skuteczność działań biura ( działań animacyjnych informacyjno – promocyjnych, doradczych). Dyskutowano jakie zmiany należałoby wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR.

Efektem końcowym warsztatu będzie powstanie raportu ewaluacyjnego, wypracowane wnioski zostaną również ujęte w rocznym sprawozdaniu z realizacji LSR. 

Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-PomorskiegO

 na lata 2014-2020.