Kolejne umowy Grantowe podpisane

W dniu 20 lutego 2019 r. w Świeciu odbyło się uroczyste podpisanie kolejnych pięciu Umów o powierzenie grantu, dotyczących działań aktywizujących dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem oraz promocji ekonomii społecznej, na łączną kwotę grantów prawie 340 tys. zł.

Projekty współfinansowane są w 95% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” Projektu grantowego „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Projekty objęte grantem obejmą wsparciem łącznie 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar powiatu świeckiego.

Projekty dotyczą utworzenia Punktu Wsparcia Rodzin w gminie Świekatowo, aktywizacji społecznej seniorów w gminie Świecie oraz w gminie Lniano oraz aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym wspomaganie powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Jeden projekt zakłada utworzenie partnerstwa publiczno-społecznego celem efektywnej promocji przedsiębiorczości społecznej na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wśród Grantobiorców znaleźli się:

1. FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości Królewicz Marzanna

Miejsce realizacji projektu: powiat świecki

Tytuł projektu: Aktywizacja, Działanie, Rozwój!

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA.             

2. Fundacja MAKOWO

Miejsce realizacji projektu: powiat świecki

Tytuł projektu: Biznes i społeczeństwo- promocja ekonomii społecznej w powiecie świeckim

EKONOMIA SPOŁECZNA.

3. Gmina Lniano, Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie

Miejsce realizacji projektu: Gmina Lniano

Tytuł projektu: Ciągle młodzi                      

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ, w projekcie dotyczy osób starszych z gminy Lniano.

4. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska, Realizator: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Świeciu

Miejsce realizacji projektu: Dom Pomocy Społecznej w Świeciu

Tytuł projektu: Animowanie aktywności lokalnej

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ, w projekcie dotyczy osób przebywających w Domu Opieki Społecznej w Świeciu.

5. Gmina Świekatowo, Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie

Miejsce realizacji projektu: Gmina Świekatowo

Tytuł projektu: Punkt Wsparcia Rodzin

WDROŻENIE INSTRUMENTU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM poprzez wdrożenie poradnictwa specjalistycznego, w tym m.in. prawnego, psychologicznego, mediacje w sprawach rodzinnych, pomoc animatora społecznego, pomoc pracownika socjalnego.