Rozmawialiśmy o grantach EFS

W dniu 15 grudnia 2017 r. LGD zorganizowała i przeprowadziła w swojej siedzibie w Świeciu spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu grantowego LGD z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie dotyczyło planowanych do realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020.  

W spotkaniu wzięło udział 28 K i M reprezentujących podmioty świadczące usługi społeczne, w tym m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej,  organizacje pozarządowe, Urzędy Gmin, gospodarstwo opiekuńcze, schronisko dla bezdomnych. Podmioty te będą miały od przyszłego roku możliwość pozyskania bezzwrotnych grantów na działania wskazane szczegółowo w poniższych materiałach zaprezentowanych na spotkaniu: