kolor z rzeczpospolita polska

 Świecie, 09 sierpnia 2018r.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: IX/2018

Termin składania wniosków: 23/08/2018 – 06/09/2018

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego’
                                               ul. Chmielniki 2b
                                               86-100 Świecie
                                               od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30
                                               w piątek od 7:30 do 15:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów

Zakres tematyczny operacji: Sieciowanie w zakresie usług turystycznych

Zakres operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:
wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych


Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, zgodnie z
• Celem głównym „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”
• Celem szczegółowym „Rozwój gospodarczy obszaru LGD do 2023 roku”
• Przedsięwzięciem „Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRROW”.

Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy – zostały określone w załączniku nr 10 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 12 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 32pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 50 000,00 zł

Kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Intensywność pomocy:
• do 70 % kosztów kwalifikowalnych

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.
Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 52 33 01 832 (w godzinach pracy Biura).

Dodatkowe informacje:

  • W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu na liście wniosków (operacji) wybranych decyduje kolejność wpisu do rejestru wniosków (operacji), które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs, tzn. data i godzina wpływu.
  • Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik nr 14 do ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);
2. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (wersja 3z);
3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);
4. Biznesplan (wersja 3z);
5. Biznesplan – tabele finansowe: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4.;
6. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 3z);
7. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;
8. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa;
9. Karta informacyjna operacji
10. Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy;
11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji;
12. Kryteria wyboru operacji (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”;
13. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”;
14. Zasady udzielania doradztwa
15. Formularz umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami (wersja 7z);
15a) załącznik nr 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe operacji;
15b) załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych;
15c) załącznik nr 3 – kary administracyjne;
15d) załącznik 3a – kary administracyjne;
16. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z);
16a) Załącznik do WoP - dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (wersja 3z);
16b) załącznik do WoP – sprawozdanie z realizacji Biznesplanu;
16c) informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu;
17. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z);
18. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis;
19. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
20. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej
21. Klauzula RODO 19.2

 

EFS

 

Pliki do pobrania:
Download this file (zał.nr 1 do ogłoszenia - Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.xls)zał.nr 1 do ogłoszenia - Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.xls[ ]651 kB
Download this file (zał.nr 2 do ogłoszenia - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących - wersja 3z.xls)zał.nr 2 do ogłoszenia - Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących - wersja 3z.xls[ ]341 kB
Download this file (zał.nr 3 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.pdf)zał.nr 3 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z.pdf[ ]1368 kB
Download this file (zał.nr 4 do ogloszenia - Biznesplan - wersja 3z.doc)zał.nr 4 do ogloszenia - Biznesplan - wersja 3z.doc[ ]384 kB
Download this file (zał.nr 5 do ogłoszenia - Biznesplan - tabele pomocnicze.xls)zał.nr 5 do ogłoszenia - Biznesplan - tabele pomocnicze.xls[ ]62 kB
Download this file (zał.nr 6 do ogłoszenia - Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - wersja 3z.pdf)zał.nr 6 do ogłoszenia - Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - wersja 3z.pdf[ ]1056 kB
Download this file (zał.nr 7 do ogłoszenia - Oswiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa.xls)zał.nr 7 do ogłoszenia - Oswiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa.xls[ ]127 kB
Download this file (zał.nr 8 do ogłoszenia - Zasady wypelniania oswiadczenia o wielkosci przedsiebiorstwa.pdf)zał.nr 8 do ogłoszenia - Zasady wypelniania oswiadczenia o wielkosci przedsiebiorstwa.pdf[ ]884 kB
Download this file (zał.nr 9 do ogłoszenia - karta informacyjna operacji.doc)zał.nr 9 do ogłoszenia - karta informacyjna operacji.doc[ ]238 kB
Download this file (zał.nr 10 do ogłoszenia - Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.doc)zał.nr 10 do ogłoszenia - Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.doc[ ]390 kB
Download this file (zał.nr 11 do ogłoszenia - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunk przyzn pomo oraz kryt wyb oper.doc)zał.nr 11 do ogłoszenia - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunk przyzn pomo oraz kryt wyb oper.doc[ ]302 kB
Download this file (zał.nr 12 do ogłoszenia - kryteria wyboru operacji.doc)zał.nr 12 do ogłoszenia - kryteria wyboru operacji.doc[ ]85 kB
Download this file (zał.nr 13 do ogłoszenia - Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego.doc)zał.nr 13 do ogłoszenia - Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego.doc[ ]1938 kB
Download this file (zał.nr 14 do ogłoszenia - Zasady udzielania doradztwa.pdf)zał.nr 14 do ogłoszenia - Zasady udzielania doradztwa.pdf[ ]717 kB
Download this file (zał.nr 15 do ogłoszenia - Formularz Umowy o przyznaniu pomocy wraz z załacznikami- wersja 7z.pdf)zał.nr 15 do ogłoszenia - Formularz Umowy o przyznaniu pomocy wraz z załacznikami- wersja 7z.pdf[ ]866 kB
Download this file (zał.nr 15a do ogłoszenia - Zalacznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe.pdf)zał.nr 15a do ogłoszenia - Zalacznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe.pdf[ ]208 kB
Download this file (zał.nr 15b do ogłoszenia - Zalacznik nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych.pdf)zał.nr 15b do ogłoszenia - Zalacznik nr 2 - wykaz działek ewidencyjnych.pdf[ ]179 kB
Download this file (zał.nr 15c do ogłoszenia - Zalacznik nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych.pdf)zał.nr 15c do ogłoszenia - Zalacznik nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych.pdf[ ]533 kB
Download this file (zał.nr 15d do ogłoszenia - Zalacznik nr 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publiczn.pdf)zał.nr 15d do ogłoszenia - Zalacznik nr 3a kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publiczn.pdf[ ]655 kB
Download this file (zał.nr 16 do ogłoszenia - Formularz wniosku o płatność - wersja 3z.xls)zał.nr 16 do ogłoszenia - Formularz wniosku o płatność - wersja 3z.xls[ ]264 kB
Download this file (zał.nr 16a do ogłoszenia - dodatkowe arkusze do wniosku o płatność.xls)zał.nr 16a do ogłoszenia - dodatkowe arkusze do wniosku o płatność.xls[ ]53 kB
Download this file (zał.nr 16b do ogłoszenia - sprawozdanie z realizacji biznesplanu.xls)zał.nr 16b do ogłoszenia - sprawozdanie z realizacji biznesplanu.xls[ ]51 kB
Download this file (zał.nr 16c do ogłoszenia - Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji BP.pdf)zał.nr 16c do ogłoszenia - Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji BP.pdf[ ]409 kB
Download this file (zał.nr 17 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z.pdf)zał.nr 17 do ogłoszenia - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wersja 3z.pdf[ ]1379 kB
Download this file (zał.nr 18 Form infor przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407-2013.xls)zał.nr 18 Form infor przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407-2013.xls[ ]141 kB
Download this file (zał.nr 19 do ogłoszenia - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele og, szcz, przedsie oraz zakładane d.doc)zał.nr 19 do ogłoszenia - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele og, szcz, przedsie oraz zakładane d.doc[ ]311 kB
Download this file (zał.nr 20 do ogłoszenia - Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej.pdf)zał.nr 20 do ogłoszenia - Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej.pdf[ ]602 kB
Download this file (zał.nr 21 do ogłoszenia - Klauzula RODO 19.2.pdf)zał.nr 21 do ogłoszenia - Klauzula RODO 19.2.pdf[ ]602 kB