Informacje ogólne

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” jest organizacją pozarządową zawiązaną 07 listopada 2007r. skupiającą aktywnych działaczy reprezentujących trzy sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny oraz mieszkańców. Od 04 kwietnia 2008r. LGD jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000303015.

Od 01 lipca 2015r. działa na obszarze wszystkich 11 gmin powiatu świeckiego.

Celami działania Lokalnej Grupy Działania są:

1) wspomaganie wielofunkcyjnego rozwoju obszaru LGD, 

2) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe, samorządy, podmioty gospodarcze oraz mieszkańców realizujące zadania zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju,

3) działalność na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarze działania LGD.

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” zrealizowała  Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2007-2013 obejmującą obszar siedmiu gmin powiatu świeckiego. Poprzez swoje działania przyczyniła się do rozwoju obszarów wiejskich. LSR w okresie programowania PROW 2007 – 2013 została zrealizowana w sposób prawidłowy, o czym świadczy wysoki stopień osiągnięcia wskaźników rezultatów i produktów. Osiągnięto wszystkie trzy cele główne oraz cele szczegółowe, dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu pracowników LGD oraz mieszkańców i podmiotów, którzy wykazali się wysoką świadomością treści strategii (jej celów i wskaźników), co skutkowało sukcesywnym i efektywnym realizowaniem działań. Na wyżej wymienione działania przeznaczono w poprzednim okresie programowania ponad 8 mln złotych. LGD zamierza kontynuować przyjętą politykę w latach kolejnych z uwzględnieniem działań dotyczących działań dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych ubóstwem. 

LGD oprócz projektów w ramach PROW zrealizowała dwa projekty: jeden finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.5, natomiast drugi finansowany był z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Celem pierwszego projektu była aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi na obszarze siedmiu gmin poprzez propagowanie kultury regionu kociewskiego oraz wskrzeszenie tradycji regionu w zakresie rękodzieła artystycznego w formie zajęć warsztatowych. Celem drugiego projektu było zwiększenie świadomości mieszkańców wsi na temat tradycyjnych i zdrowych potraw oraz zapoznanie uczestników ze zdrową kuchnią innych narodów. Łącznie na realizację tych dwóch działań pozyskano dofinansowanie w kwocie 54 707,00 zł. 

Aktualnie przystąpiliśmy do realizacji LSR na lata 2014-2020 w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. 

Zapraszamy do zapoznania się z historią partnerstwa (odwołanie do naszej starej strony do zakładki informacje ogólne).