Dokument nr 2 do Procedury oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach LSR

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, EFS.

 

Świecie, data25 październik 2019r.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

 

Numer naboru: XIV/RPO/EFS/2019

 

Typ projektu: (zgodnie z LSR/SzOOP)

TYP 3.DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ, W TYM: DZIAŁANIA ANIMACYJNE, BUDOWA I ROZWÓJ LOKALNYCH PARTNERSTW PUBLICZNO-SPOŁECZNYCH NA RZECZ TWORZENIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH I INNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ.

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

 

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020:

 

ZAKRES TEMATYCZNY: Ekonomia społeczna

Przedsięwzięcie LSR:Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFS

Cel szczegółowy LSR:Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku

 

Cel ogólny LSR: Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa 11:

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 08 listopad 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 22 listopad 2019r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2020 r.

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, 86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b, w godzinach pracy biura, tj. w poniedziałek, wtorek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30, w piątek od 8:00 do 15:00.

 

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgdswiecie.pl-zakładka NABORY- i wypełnić elektronicznie.

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną (plik *.pdf)należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

a)      osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD

lub

b)      poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do biura LGD.

Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie koperty zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektówEFS.

 

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

·       Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

 

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

Wysokość maksymalnagrantu wynosi50 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego –co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 200 000,00PLN.

 

VIII. WEZWANIE WNIOSKODAWCY DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ LUB DOKUMENTÓW PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD ma możliwość jednorazowego wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na każdym etapie oceny i wyboru projektu przez Radę, w szczególności gdy:

a)      dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza,

b)      dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy,

c)       informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz załącznikach są rozbieżne,

Wezwanie podmiotu do złożenia uzupełnień wydłuża 45-dniowy termin na dokonanie przez LGD oceny i wyboru projektu o 7 dni.

Zasady wzywania podmiotu do złożenia wyjaśnień/dokumentów zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem, stanowiących załącznik do Ogłoszenia.

 

IX. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadachudzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (www.lgdswiecie.pl zakładka NABORY) i w biurze LGD. 

 

X. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” czynnego w godzinach: od poniedziałku do czwartku od godz. 7:30 do 15:30 oraz w piątki od godz. 8:00 do 15:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradczew zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwastanowią załącznik do Ogłoszenia.

 

Dodatkowe informacje:

Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.

KOMUNIKAT: Zmianie uległ Załącznik nr 9 do Ogłoszenia pn. "Katalog stawek maksymalnych" w zakresie aktualizacji wydatków: stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.