Świecie, 30 czerwiec 2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: I/2017

Termin składania wniosków: 17/07/2017 – 31/07/2017

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego’

ul. Chmielniki 2b 

86-100 Świecie

od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30

w piątek od 7:30 do 15:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków: 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, zgodnie z 

Celem głównym „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”

Celem szczegółowym „Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku”,

Przedsięwzięciem „Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRROW”,

Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia. 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr  6 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 40 pkt. 

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

Kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Intensywność pomocy: 100 % kosztów kwalifikowalnych

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznanie pomocy a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 52 33 01 832 (w godzinach pracy Biura).

Dodatkowe informacje:

  • W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu na liście wniosków (operacji) wybranych decyduje kolejność wpisu do rejestru wniosków (operacji), które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs, tzn. data i godzina wpływu.
  • Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z);

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z);

3. Biznesplan (wersja 2z);

3a) Biznesplan – tabela finansowe: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4.

3b) Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z)

4. Karta informacyjna operacji;

5. Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy;

6. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz  kryteriów wyboru operacji; 

7. Kryteria wyboru operacji  (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą  ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego

8. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 

9. Zasady udzielania doradztwa

10. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z);

11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z);

11a) Załącznik nr 2 - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej 

11b) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu(przykładowy wzór)

11c) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

12. Formularz umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami;

12a) Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych 

13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

14. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

15. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Pliki do pobrania:
Download this file (1 Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z).xls)1 Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z).xls[ ]259 kB
Download this file (2 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z).pdf)2 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z).pdf[ ]727 kB
Download this file (3 Biznesplan (wersja 2z).doc)3 Biznesplan (wersja 2z).doc[ ]329 kB
Download this file (3a Biznesplan - tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.xls)3a Biznesplan - tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.xls[ ]60 kB
Download this file (3b Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu.pdf)3b Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu.pdf[ ]898 kB
Download this file (4 Karta informacyjna operacji.doc)4 Karta informacyjna operacji.doc[ ]271 kB
Download this file (5 Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.pdf)5 Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy.pdf[ ]527 kB
Download this file (6 Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.pdf)6 Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.pdf[ ]512 kB
Download this file (7 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą zmian kryteriów.pdf)7 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą zmian kryteriów.pdf[ ]478 kB
Download this file (8 LSR na lata 2014-2020 z dnia 19-12-2016.pdf)8 LSR na lata 2014-2020 z dnia 19-12-2016.pdf[ ]2020 kB
Download this file (9 Zasady udzielania doradztwa.pdf)9 Zasady udzielania doradztwa.pdf[ ]679 kB
Download this file (11 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z).pdf)11 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z).pdf[ ]1233 kB
Download this file (11a Wykaz faktur lub dokumentow o równoważnej wartości dowodowej.xls)11a Wykaz faktur lub dokumentow o równoważnej wartości dowodowej.xls[ ]55 kB
Download this file (11b Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu - przykładowy wzór.xls)11b Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu - przykładowy wzór.xls[ ]51 kB
Download this file (11c Informacje pomocnicze przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu.pdf)11c Informacje pomocnicze przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu.pdf[ ]370 kB
Download this file (12 Formularz umowy o przyznaniu pomocy.pdf)12 Formularz umowy o przyznaniu pomocy.pdf[ ]729 kB
Download this file (12a Wykaz działek ewidencyjnych.pdf)12a Wykaz działek ewidencyjnych.pdf[ ]179 kB
Download this file (13 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407-2013.xls)13 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407-2013.xls[ ]141 kB
Download this file (14 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf)14 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf[ ]503 kB
Download this file (15 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsiewziecia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.pdf)15 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsiewziecia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.pdf[ ]510 kB
Download this file (10 Formularz wniosku o płatność (wersja 2z).xls)10. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z).xls[ ]175 kB