Pierwsze umowy z Grantobiorcami podpisane

Jako pierwsi w województwie w dniu 18 września 2018 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” podpisaliśmy 5 Umów o powierzenie grantu na działania aktywizujące dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem na łączną kwotę grantów prawie 400 tys. zł. w ramach realizowanego przez LGD Projektu grantowego „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Projekty objęte grantem rozpoczną się już w 2018 roku i obejmą wsparciem łącznie 63 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące obszar LSR.

Projekty dotyczą utworzenia klubu młodzieżowego i klubu seniora w gminie Świekatowo, wdrożenia instrumentu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywizacji społeczno-zawodowej, tj. kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

Wśród pierwszych Grantobiorców znaleźli się:

1.      Magdalena Zuziak – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Miejsce realizacji projektu: Gmina Dragacz, Gmina Warlubie

Tytuł projektu: "Pogłębiona diagnoza dzieci z deficytami rozwoju kluczem efektywnego programu wsparcia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu"

Wdrożenie instrumentu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

2.      Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo

Miejsce realizacji projektu: Gmina Świekatowo

Tytuł projektu: "Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym w Świekatowie"

Klub młodzieżowy - jest to miejsce, w którym młodzież do 18 roku życia może korzystać z wieloaspektowego wsparcia: edukacyjnego, integracyjnego, profilaktycznego i artystyczno-kulturalnego.

oraz drugi projekt: "Damy radę"                        

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowana społeczności lokalnej i animacji społecznej, w projekcie dotyczy osób starszych i tworzenie klubu seniora w gminie Świekatowo.

3.      Gmina Warlubie Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu

Miejsce realizacji projektu: Gmina Warlubie

Tytuł projektu: "Nowe możliwości dla Twojej przyszłości"

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA, czyli kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

4.      FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości Królewicz Marzanna

Miejsce realizacji projektu: powiat świecki

Tytuł projektu: "Czas na aktywność!"

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA            

 Już w październiku ruszą kolejne nabory zapraszamy do składania wniosków.