Umowy na kolejne Granty z EFS podpisane 

W dniu 21 lutego 2020r. w Świeciu odbyło się uroczyste podpisanie Umów o powierzenie grantu, dotyczących działań aktywizujących 114 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem oraz promocji ekonomii społecznej, na łączną kwotę grantów prawie 432 tys. zł.

Projekty współfinansowane są w 95% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” Projektu grantowego „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Poniżej można się zapoznać z dofinansowanymi projektami: 

Grantobiorca: Gmina Jeżewo

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie

Miejsce realizacji projektu: Laskowice

Okres realizacji projektu: 02/2020 do 07/2020

Kwota przyznanego grantu: 50 tys. zł

Tytuł projektu: Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi

WDROŻENIE INSTRUMENTU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM poprzez realizację m.in. warsztatów terapeutycznych, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą.

Grantobiorca: Gmina Jeżewo

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie

Miejsce realizacji projektu: Laskowice

Okres realizacji projektu: 02/2020 – 07/2020

Kwota przyznanego grantu: 50 tys. zł

Tytuł projektu: Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach             

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ, w projekcie dotyczy osób starszych.

Grantobiorca: Fundacja MAKOWO

Miejsce realizacji projektu: powiat świecki

Okres realizacji projektu: 02/2020 do 07/2020

Kwota przyznanego grantu: 50 tys. zł

Tytuł projektu: Biznes i społeczeństwo- promocja ekonomii społecznej w powiecie świeckim (II edycja)

EKONOMIA SPOŁECZNA – działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej poprzez działania promocyjno-informacyjne.

Grantobiorca: Gmina Świecie

Realizator: Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu

Miejsce realizacji projektu: Gmina Świecie

Okres realizacji projektu: 03/2020 do 11/2020

Kwota przyznanego grantu: 48 998,50 zł

Tytuł projektu: KLUB MŁODZIEŻOWY „WESOŁA PRZYSTAŃ”

Utworzenie KLUBU MŁODZIEŻOWEGO, w ramach którego realizowane będą m.in. treningi kompetencji, warsztaty rozwijające umiejętności.

Grantobiorca: Gmina Bukowiec

Miejsce realizacji projektu: sołectwo Budyń i sołectwo Korytowo

Okres realizacji projektu: 04/2020 do 09/2020

Kwota przyznanego grantu: 50 tys. zł

Tytuł projektu: Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ, w projekcie dotyczy osób starszych.

Grantobiorca: Gmina Bukowiec

Miejsce realizacji projektu: sołectwo Budyń i sołectwo Korytowo

Okres realizacji projektu: 04/2020 do 12/2020

Kwota przyznanego grantu: 132 545,90 zł

Tytuł projektu: Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA, czyli kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej (kursy zawodowe, staże).        

Grantobiorca: Gmina Drzycim

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu

Miejsce realizacji projektu: sołectwo Wery

Okres realizacji projektu: 06/2020 do 12/2020

Kwota przyznanego grantu: 50 tys. zł

Tytuł projektu: Zajęcia aktywizacyjne – sołectwo Wery

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ, w projekcie dotyczy osób starszych.