Informacja z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

 

W dniu 27 listopada 2018r. Rada Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" dokonała oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie tematycznym „Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, typy projektów: 1e, 1f, 2 oraz w zakresie tematycznym „Ekonomia społeczna”, typ 3.

Posiedzenie dotyczyło oceny projektów objętych wnioskami o powierzenie grantu złożonych w ramach Ogłoszeń o naborze wniosków numer:

- VI/RPO/EFS/2018 (typy projektu 1f)

- VII/RPO/EFS/2018 (typ projektu 1e)

- VIII/RPO/EFS/2018 (typ projektu 2)

- IX/RPO/EFS/2018 (typ projektu 3)

POUCZENIE:

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia odwołania na zasadach określonych w Procedurze oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny, dostępnej na stronie internetowej LGD: http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/105-realizacja-lsr/179-procedury-grantowe