Nasze działania

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego" realizuje cele statutowe oraz założenia Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez realizację LSR na lata 2014-2020 oraz różne inne projekty, których realizacja przyczynia się do budowania aktywnego i dobrze zorganizowanego społeczeństwa. Środki finansowe ustalone w umowie ramowej z Zarządem Województwa oraz środki własne pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są na: - realizacje operacji w ramach LSR, - wsparcie funkcjonowania LGD, - wdrażanie projektów współpracy, - inne projekty.