Projekt „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji II edycja”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” realizuje projekt pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji II edycja” w okresie od 01 kwietnia 2019 do 30 czerwca 2023 r. Celem projektu jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020 (LSR), w tym realizacja planu komunikacji. 

Zadanie „Koszty bieżące” związane jest z zapewnieniem funkcjonowania biura LGD, zarządzaniem wdrażania LSR i obejmuje wydatki związane m.in. z personelem, szkoleniami pracowników i członków Rady, procesem oceny i wyboru wniosków, utrzymaniem biura LGD itp. 

Zadanie „Animacja” związane jest z działaniami aktywizującymi mającymi na celu przygotowanie uczestników projektu, tj. potencjalnych beneficjentów do aplikowania o wsparcie finansowe na wdrażanie operacji służących wdrażaniu LSR. Planowane działania obejmują m.in. udzielenie informacji, doradztwo, wyjazdy studyjne, mobilne punkty informacyjne, wydarzenia dla mieszkańców obszaru LGD, w tym dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, propagowanie strategii i funduszy europejskich oraz wspieranie potencjalnych beneficjentów w celu przygotowania wniosków o przyznanie wsparcia oraz wniosków o płatność.

Nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0008/19 w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 

Okres realizacji projektu: 01-04-2019 do 30-06-2023 r.

Kwota projektu: 1 790 810,65 zł

Wartość dofinansowania z EFS: 1 701 270,08 zł

Wkład własny projektu: 89 540,57 zł

Planowane efekty

Jednostka miary

Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD

57,00

Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD

57,00

Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD

400,00

Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników Biura/ członków organów LGD

25,00

Liczba zorganizowanych spotkań/szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców

24,00

Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych

2,00

Liczba zorganizowanych imprez promujących LSR

9,00

Liczba osób/podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa

70,00

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Projekt „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” realizuje projekt pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” w okresie od 01 maja 2016 do 31 grudnia 2018 r. Celem projektu jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020 (LSR), w tym realizacja planu komunikacji. 

Zadanie „Koszty bieżące” związane jest z zapewnieniem funkcjonowania biura LGD, zarządzaniem wdrażania LSR i obejmuje wydatki związane m.in. z personelem, szkoleniami pracowników i członków Rady, procesem oceny i wyboru wniosków, utrzymaniem biura LGD itp. 

Zadanie „Animacja” związane jest z działaniami aktywizującymi mającymi na celu przygotowanie uczestników projektu, tj. potencjalnych beneficjentów do aplikowania o wsparcie finansowe na wdrażanie operacji służących wdrażaniu LSR. Planowane działania obejmują m.in. udzielenie informacji, doradztwo, wyjazdy studyjne, mobilne punkty informacyjne, wydarzenia dla mieszkańców obszaru LGD, w tym dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, propagowanie strategii i funduszy europejskich oraz wspieranie potencjalnych beneficjentów w celu przygotowania wniosków o przyznanie wsparcia oraz wniosków o płatność.

Nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0011/16 w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 

Okres realizacji projektu: 01-05-2016 do 31-12-2018 r.

Kwota projektu: 1 291 699,82 zł

Wartość dofinansowania z EFS: 1 227 113,82 zł

Wkład własny projektu: 64 586,00 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.